Revize těsnosti chladících zařízení

Provádíme pravidelné revize těsnosti chladících zařízení dle nařízení č.517/2014 platné od 1.1.2015

– přímá revize těsnosti pomocí detektoru úniku chladiva

– vystavení Evidenčních knih,

Zajistit pravidelné provádění revizí úniků je povinností PROVOZOVATELE zařízení!!!

Hrozí pokuta až do výše 1 500 000 Kč podle § 16

Pro provozovatele stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu, nebo dočasně mimo provoz a obsahují Regulované látky a F-plyny, vyplívají podle nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015 tyto legislativní povinnosti:

Nařízení EU 517/2014 mění zavedený systém limitů kontrol těsnosti látek F-plynů ze stávajících kg na limity vyjádřené ekvivalentem CO2 (dále CO2-eq).

CO2-eq se vypočítá podle hodnoty GWP daného chladiva. Z praktického hlediska to znamená, že limity kontrol těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a na jeho GWP.

LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Zařízení obsahuje množství látky rovné a větší než 5 t CO2-eq.

Zařízení je sestaveno z více chladicích okruhů s náplní menší než 5 t CO2-eq látky, které ovšem dohromady tvoří náplň chladiva nad 5 t CO2-eq, a to tehdy, je-li jeho technická struktura (sestava) chápána jako sada komponent a potrubí, které tvoří jednu průběžnou strukturu, v níž mohou proudit látky z jednoho místa na druhé, a tato dvě místa jsou součástí jedné jediné aplikace. (Pokud bude obdobným způsobem chápáno zařízení obsahující více chladicích okruhů, které nebudou vzájemně propojeny a v žádném z nich nebude více než 5 t CO2-eq látky, pak po provozovateli nejsou vyžadovány kontroly těsnosti).

Zákon  ukládá a  provozovatel je  povinen  doložit  kontrolním orgánům  t.j.  ČIŽP ČR záznamem  v  Evidenční  knize, že  zkouška  těsnosti  byla  provedena  u  chladícího okruhu s chladící náplní :

Četnost kontrol u eq 5 t/CO2        1 x za 12 měsíců

Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více, se aplikují přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015. Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

Od 1. 1. 2015 je u  zařízení s 500 t CO2-eq  a více povinné instalovat systém detekce úniků chladiva.

Provozovatelé zařízení s obsahem F-plynů 500 t CO2-eq a více, musí zajistit, aby zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které upozorní provozovatele zařízení na únik F-plynů. Systém detekce úniků musí být pravidelně kontrolován každých 12 měsíců.

POZOR: Pro provozovatele zařízení to znamená, že se systém detekce úniků musí zpětně instalovat i u zařízení, u kterých to doposud nebylo dle Nařízení 842/2006 nutné!

Regulované látky
Obsah regulovaných látekČetnost kontrol
Bez systému detekce únikůSe systémem detekce úniků
hermetické systémy 6 kg – 30 kg1 x 12 měsíců1 x 12 měsíců
3 kg – 30 kg1 x 12 měsíců1 x 12 měsíců
30 kg – 300 kg1 x 6 měsíců1 x 12 měsíců
nad 300 kg1 x 3 měsíce *1 x 6 měsíců

* Systém detekce úniků je povinný pro aplikace obsahující 300 kg náplně a více.

PRAVIDELNÉ KONTROLY TĚSNOSTI HERMETICKY UZAVŘENÉHO ZAŘÍZENÍ

PLATNOST DO 31. 12. 2016

Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako „Hermeticky uzavřený systémem“, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů rovné a větší než 6kg.

PLATNOST OD 1. 1. 2017

Zařízení, která jsou od výrobce označeny jako Hermeticky uzavřený systémem, se kontroly vztahují na množství náplně F-plynů menší než 6 kg.

Kontroly těsností se nevztahují na hermeticky uzavřené zařízení obsahující méně než 10 tun CO2-eq. To odpovídá 2,55 kg R 404a

Zařízení musí být ovšem od výrobce označené jako Hermeticky uzavřený systémem.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ

Je-li na zařízení zjištěn únik chladiva, musí provozovatel zařízení zajistit opravu bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce po provedené opravě zařízení, zajistit kontrolu opravy prostřednictvím certifikované osoby. Udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv.

VEDENÍ ZÁZNAMŮ

Provozovatelé zařízení, na které se vztahují kontroly těsnosti F-plynů, jsou povinny vést záznamy. Záznamy musí být vedeny zvlášť pro každé zařízení. Podobu záznamů v ČR upravuje zákon č. 73/2012 a vyhláška 257/2012, které po 1. 1. 2015 zůstávají v platnosti beze změny. Mohou se i nadále používat stávající evidenční knihy. Provozovatel zařízení musí uchovávat záznamy po dobu pěti let.

NOVÉ: Servisní firmy musí uchovávat kopie záznamů po dobu pěti let (dostačující je kopie pořízená fotoaparátem mobilního telefonu a následně vytištěná a uchovaná v papírové podobě).

Provozovatel zařízení je povinen zajistit, aby znovuzískávání prováděly certifikované osoby, a aby znovuzískané F-plyny byly recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Znovuzískávání je sběr a skladování F-plynů a výrobků, včetně nádob, a zařízení během údržby nebo servisu nebo před likvidací výrobků či zařízení.

SDÍLENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Distributor / instalující osoba – zodpovědnost za distribuci chladiv certifikovaným podnikům je nyní zcela jasně sdílena jak samotnými distributory (prodejci), tak montážními firmami. Distributoři chladiv musí kontrolovat, že jsou F-plyny dodávány pouze certifikovaným podnikům.

Přednaplněná nehermeticky uzavřená zařízení plněná F-plyny jsou dodávaná konečnému uživateli pouze tehdy, je-li doloženo, že instalaci provede certifikovaný podnik.

Standartní klimatizace a běžné chladicí okruhy obsahují fluorované skleníkové plyny (R-407, R-410, R-22, atd.) a proto podle ustanovení § 43 písm. o) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí provádět montáž a servis necertifikovaná osoba (společnost).

Kontrolou dodržování ustanovení zákona č. 73/2012 Sb. je pověřena Česká inspekce životního prostředí, která může  při nedodržení  zákona uložit pokutu až do výše 1 500 000 Kč podle § 16.

Naše společnost je certifikovanou společností, vlastnící certifikát kategorie I, a proto Vám můžeme poskytnout odbornou montáž a případný  pozáruční servis.

rotation-of-certifikat-nnn-001ministerstvo

razitko-revize-001 certifikace-001